Loading
 

Lĩnh vực hoạt động

1.Huy động vốn
Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các hình thức:
• Tiết kiệm bắt buộc;
• Tiền gửi của các tổ chức và cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng.
• Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước

và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

2.Cấp tín dụng:
• Cấp tín dụng bằng đồng Việt Nam dưới hình thức cho vay.
Việc cấp tín dụng của M7-MFI có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn.

3.Mở tài khoản:
Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại.

4.Hoạt động khác:
• Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn.
• Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực tài chính vi mô.
• Cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô.
• Làm đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: