Loading
 

Giới thiệu

Lịch sử M7MFI

M7-MFI được thành lập trên cơ sở góp vốn của 03 Quỹ xã hội (Quỹ Hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển Mai Sơn, Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển thị xã Uông Bí và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ Đông Triều) hoạt động tại địa bàn 02 tỉnh là Sơn La và Quảng Ninh.

Sứ mệnh, tầm nhìn và nhiệm vụ của M7-MFI

♦ Tầm nhìn
Là tổ chức cung cấp dịch vụ TCVM chất lượng, bền vững cho nhóm gặp thách thức về kinh tế và xã hội, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số.
♦ Sứ mệnh, nhiệm vụ
Hỗ trợ người gặp thách thức về kinh tế và xã hội, đặc biệt là phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, góp phần đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bình đẳng và phát triến trên cơ sở đảm bảo sự bền vững về tổ chức và tài chính

Lĩnh vực hoạt động

1.Huy động vốn
Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các hình thức:
• Tiết kiệm bắt buộc;
• Tiền gửi của các tổ chức và cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng.
• Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, và các cá nhân, tổ chức khác trong nước

và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

2.Cấp tín dụng:
• Cấp tín dụng bằng đồng Việt Nam dưới hình thức cho vay.
Việc cấp tín dụng của M7-MFI có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn.

3.Mở tài khoản:
Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại.

4.Hoạt động khác:
• Ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn.
• Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực tài chính vi mô.
• Cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô.
• Làm đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm.

 

Sơ đồ tổ chức

 

Sơ đồ tổ chức của Tổ chức tài chính vi mô TNHH M7