Loading
 

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển huyện Mai Sơn

Quỹ HTPN miền núi phát triển Mai Sơn hiện đang hoạt động tại 12/21 xã, thị trấn của huyện, nơi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 80% (dân tộc Thái, H’mông, Sinh Mun). Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) còn cao - 37%, mặt bằng dân trí thấp. Nghề nghiệp chính ở đây là nông nghiệp và chăn nuôi; cây trồng chủ lực là ngô. Diện tích đất canh tác ít, đất bạc màu nhưng thiếu vốn vay nên người dân không có vốn đầu tư, dẫn đến nạn phá rừng để tìm đất màu mỡ ngày càng tăng, môi trường sinh thái mất cân bằng, lũ lụt hạn hán thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng lao động nhàn rỗi ở đây rất lớn. Nhu cầu được hỗ trợ các điều kiện để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người nghèo là cần thiết, đặc biệt là tiếp cận tài chính vi mô và các dịch vụ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và các dịch vụ xã hội khác.

Trong những năm gần đây, người dân đã được tiếp cận với nguồn tín dụng để bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ, cải thiện sản xuất, chăn nuôi theo kinh tế thị trường. Hiện nay, đối tượng khách hàng của Quỹ là phụ nữ nghèo các dân tộc thiểu số và người có thu nhập thấp tại 12 xã, thị trấn của Huyện. Trong huyện vẫn còn một thị trường tiềm năng khá lớn; đó là những người nghèo tại 9 xã còn lại của huyện chưa được tiếp cận nguồn vốn tín dụng
Mục tiêu kinh doanh 2008 đến 2012
Tăng các dịch vụ tài chính cung cấp cho 4.600 khách hàng hiện có và 2.000 khách hàng mới (phụ nữ nghèo) tại 1 chi nhánh mới của huyện. Tỷ lệ hoàn trả 99% và 25% dư nợ gốc được huy động từ tiết kiệm của khách hàng:
Quỹ HTPN miền núi phát triển Mai Sơn tìm kiếm nguồn vốn mở rộng các dịch vụ tài chính thông qua hệ thống 5 phòng giao dịch hiện có trên tổng số 13 xã, thị trấn và một xã mở rộng, nâng tống số thành viên lên 8.600. Nguồn vốn để mở rộng các dịch vụ tài chính sẽ được tìm kiếm từ nhà tài trợ và khoản vay ưu đãi của Cordaid cũng như từ huy động tiết kiệm. Trong đó, vốn từ Cordaid sẽ cung cấp dịch vụ tài chính cho 2.000 khách hàng hiện có và 2.000 khách hàng tại chi nhánh mở rộng. Tất cả dịch vụ tài chính sẽ được cung cấp với một lãi suất đảm bảo bền vững của tổ chức. Việc thu hồi gốc đạt 99% và tối thiểu có 25% khách hàng nghèo nhất tham gia vay vốn của Quỹ.
Để đạt tới mục tiêu cơ bản này, Mai Sơn coi trong việc nâng cao năng lực và khả năng quản lý của cán bộ, Thúc đẩy nguồn nhân lực hoạt động có hiệu quả.
Cải thiện và Phát triển sản phẩm mới
Sản phẩm vốn vay và tiết kiệm của Quỹ được cải tiện hàng năm để phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của địa phương. Đa dạng hoá mức vay, thời hạn vay, mục đích sử dụng vốn và cách hoàn trả theo nhu cầu của khách hàng để đảm bảo việc thu hồi vốn tốt và người nghèo dễ dàng tiếp cận. Mai Sơn sẽ tham gia Quĩ Tương hỗ An Sinh - M7, Sản phẩm của Quĩ Tương hỗ sẽ được thiết kế trên cơ sở kết quả đánh giá nhu cầu. Cụ thể:
• Năm 2008: sẽ tiến hành đánh giá nhu cầu, với sự trợ giúp của RIMANSI sẽ thiết kế sản phẩm bảo hiểm vi mô phù hợp và sẽ tiến hành đào tạo cán bộ và thiết lập văn phòng Quĩ Tương Hỗ trên điạ bàn tỉnh.
• Năm 2009: nâng cấp sản phẩm vốn vay hiện có (như mức vay, thời hạn vay) phù hợp với nhu cầu thành viên, mở rộng sản phẩm tiết kiệm tuổi già. Tiếp tục cung cấp các dịch vụ vốn, tiết kiệm cho toàn bộ thành viên
• Năm 2010: đánh giá các sản phẩm và nâng cấp cải thiện hoàn chỉnh và tiếp tục cung cấp dịch vụ cho tất cả thành viên.
Quỹ hiện đang vận động nguồn đạt mức vốn pháp định 5tỷ đồng để sớm đăng ký trở thành tổ chức tài chính vi mô theo nghị định 28
Quỹ tuân thủ tất cả các yêu cầu của nghị định 28. Tổ chức kiểm toán độc lập. Ứng dụng phần mềm quản lý. Vận động nguồn để đạt mức vốn pháp định 5tỷ đồng. Ban quản lí quĩ sẽ chuẩn bị hồ sơ thủ tục xin giấy phép hoạt động, sẽ tuyển chọn và đào tạo cán bộ có đủ năng lực để đáp ứng với tình hình quản lí mới.

Trên cơ sở đạt được các chỉ tiêu cơ bản trong 3 năm,sẽ hoàn chỉnh mục tiêu phấn đấu đến năm 2012 phải đạt mức tăng trưởng các chỉ số về thành viên, cho vay, tăng trưởng tổng tài sản, lợi nhuận ..đạt tính bền vững của một tổ chức Tài chính vi mô trong hệ thống M7.