Loading
 

Các sản phẩm đang áp dụng tại M7-MFI

Hiện nay M7-MFI đang áp dụng các sản phẩm tín dụng và tiết kiệm như sau:

- Sản phẩm vốn vay:

* Vốn ngắn hạn:

+ Lãi suất: Áp dụng theo từng thời kỳ

  +Mục đích vay: Sản xuất kinh doanh,  Dịch vụ, Đầu tư phát triển và đời sống.

 + Thời hạnvay: <=12 tháng

* Vốn trung hạn

  + Lãi suất: Áp dụng theo từng thời kỳ

  +Mục đích vay: Sản xuất kinh doanh,  Dịch vụ, Đầu tư phát triển và đời sống.

  +Thời hạnvay: >= 12 tháng và <= 60 tháng

- Sản phẩm tiết kiệm:

* Tiết kiệm quy định:

 + Lãi suất: Áp dụng theo từng thời kỳ

 +Mức gửi: Tổi thiểu 20000 đồng/tháng

  +Thời hạn: >= 5 năm

* Tiết kiệm không kỳ hạn:

   + Lãi suất: Áp dụng theo từng thời kỳ

  +Mức gửi: Không quy định

  +Thời hạn: Bất kỳ

  *Tiết kiệm có kỳ hạn:

  +Lãi suất: Áp dụng theo từng thời kỳ

  +Mức gửi: >= 500.000 đồng

  +Thời hạn: >= 01 tháng